قوانین و مقررات همکاری در فروش

 • حقوق به سه روش محاسبه میگردد که می توانید یکی از روش ها را انتخاب کنید.
 • روش اول : مشتری VIP
 • روش دوم: محاسبه حقوق بر اساس مقدار فروش
 • روش سوم: محاسبه حقوق بر اساس تعداد بازدیدکننده
 • کسانی محاسبه حقوق بر اساس مشتری VIP را انتخاب نموده اند به ازای ثبت نام هر مشتری VIP در سایت 150000 تومان پورسانت دریافت می کنند و یک کپن تخفیف به مبلغ ده میلیون تومان دریافت می کنند که به مدت یک سال اعتبار دارد.
 • اگه از طرف مشتری که شما معرفی کرده اید مشتری جدیدی در سایت ثبت نام کند مبلغ 50000 تومان به حساب شما واریز می گردد و اگر از طرف مشتری مشتری شما کسی در سایت ثبت نام کند مبلغ 25000 تومان به حساب شما واریز می گردد و به همین شکل در سطح بعدی 15000 تومان بعد 10000 تومان و بعد 5000 تومان به حساب شما واریز می گردد.
 • هزینه ثبت نام در صورت انصراف از همکاری برگشت داده نمی شود.
 • شرط پرداخت حقوق ثابت 1500000 تومان فروش حداقل ده میلیون تومان در ماه یا 12000 بازدیدکننده در ماه است.
 • همکاران فروشی که حقوق ثابت دریافت می کنند درصورت فروش بیشتر از ده میلیون تومان درماه 10 درصد مبلغ فروش بیش از ده میلیون تومان یا به ازای هر بازدیدکننده  بیشتر از 12000 بازدید کننده  100 تومان به حساب آنها واریز می گردد.
 • حقوق در اول ماه به شماره شبا حساب بانکی که در سایت ثبت نموده اید واریز می گردد.
 • برای همکارانی که روش محاسبه حقوق بر اساس مقدار فروش را انتخاب نموده اند در صورتی که در ماه به حدنصاب فروش ده میلیون تومان نرسید حقوق بصورت پورسانتی محاسبه می گردد که 10 درصد کل مبلغ فروش می باشد.
 • برای همکارانی که روش محاسبه حقوق بر اساس تعداد بازدید کننده را انتخاب نموده اند در صورتی که به حدنصاب 12000 بازدید کننده در ماه نرسند حقوق بر اساس تعداد بازدیدکننده محاسبه می کردد و به ازای هر بازدیدکننده 100 تومان محاسبه می گردد و حداقل مبلغ قابل پرداخت در این حالت 100000 تومان می باشد.
 • همکاران فروشی که روش محاسبه حقوق بر اساس تعداد بازدیدکننده را انتخاب نموده اند بازدیدکننده ها باید با آی پی ایران باشند.
 • همکاران فروشی که روش محاسبه حقوق بر اساس تعداد بازدیدکننده را انتخاب نموده اند بازدیدکننده ها باید افراد حقیقی باشند در صورت استفاده از هر نوع نرم افزار یا سامانه های کلیک و بازدید خودکار بازدید های این افراد حذف خواهد شد و در محاسبه حقوق اعمال نخواهد شد.
 • هر بازاریاب می توانید 50 نفر زیرمجموعه مستقیم داشته باشد و 20 درصد از پورسات فروش زیرمجموعه های مستقیم به حساب او واریز می گردد.
 • 10 درصد از پورسانت فروش زیرمجموعه ای غیر مستقیم سطح دو هر بازاریاب به حساب او واریز می گردد.
 • 5 درصد از پورسانت فروش زیرمجموعه ای غیر مستقیم سطح سه هر بازاریاب به حساب او واریز می گردد.
 • بازاریابهایی که روش محاسبه حقوق بر اساس مقدار فروش را انتخاب نموده اند برای خودشان از سایت خرید انجام دهند مبلغ پورسانت این گونه خریدها بعد از رسیدن به سقف ده میلیون تومان به حساب آنها واریز می گردد.
 • درصورت عدم فعالیت بازاریاب به مدت ده روز حساب کاربری او حذف می شود.