قوانین و مقررات همکاری در فروش

 • حقوق به دو روش محاسبه میگردد که می توانید یکی از روش ها را انتخاب کنید.
 • روش اول : محاسبه حقوق بر اساس مقدار فروش
 • روش دوم: محاسبه حقوق بر اساس تعداد بازدیدکننده
 • شرط پرداخت حقوق ثابت 1500000 تومان فروش حداقل ده میلیون تومان در ماه یا 12000 بازدیدکننده در ماه است.
 • همکاران فروشی که حقوق ثابت دریافت می کنند درصورت فروش بیشتر از ده میلیون تومان درماه 10 درصد مبلغ فروش بیش از ده میلیون تومان یا به ازای هر بازدیدکننده  بیشتر از 12000 بازدید کننده  100 تومان به حساب آنها واریز می گردد.
 • حقوق در اول ماه به شماره شبا حساب بانکی که در سایت ثبت نموده اید واریز می گردد.
 • برای همکارانی که روش محاسبه حقوق بر اساس مقدار فروش را انتخاب نموده اند در صورتی که در ماه به حدنصاب فروش ده میلیون تومان نرسید حقوق بصورت پورسانتی محاسبه می گردد که 10 درصد کل مبلغ فروش می باشد.
 • برای همکارانی که روش محاسبه حقوق بر اساس تعداد بازدید کننده را انتخاب نموده اند در صورتی که به حدنصاب 12000 بازدید کننده در ماه نرسند حقوق بر اساس تعداد بازدیدکننده محاسبه می کردد و به ازای هر بازدیدکننده 100 تومان محاسبه می گردد و حداقل مبلغ قابل پرداخت در این حالت 100000 تومان می باشد.
 • همکاران فروشی که روش محاسبه حقوق بر اساس تعداد بازدیدکننده را انتخاب نموده اند بازدیدکننده ها باید با آی پی ایران باشند.
 • هر بازاریاب می توانید 50 نفر زیرمجموعه مستقیم داشته باشد و 20 درصد از پورسات فروش زیرمجموعه های مستقیم به حساب او واریز می گردد.
 • 10 درصد از پورسانت فروش زیرمجموعه ای غیر مستقیم سطح دو هر بازاریاب به حساب او واریز می گردد.
 • 5 درصد از پورسانت فروش زیرمجموعه ای غیر مستقیم سطح سه هر بازاریاب به حساب او واریز می گردد.
 • بازاریابهایی که روش محاسبه حقوق بر اساس مقدار فروش را انتخاب نموده اند برای خودشان از سایت خرید انجام دهند مبلغ پورسانت این گونه خریدها بعد از رسیدن به سقف ده میلیون تومان به حساب آنها واریز می گردد.
 • درصورت عدم فعالیت بازاریاب به مدت ده روز حساب کاربری او حذف می شود.